CURSUS LEVENSDUURZAAM BOUWEN

De cursus geeft aan de hand van ontwerpprincipes in een oogopslag inzicht in Levensduurzaam Bouwen. Er is gepoogd om een complexe materie inzichtelijk en hanteerbaar te maken en om verbanden te leggen door een integrale benadering.
Op een INTEGRALE EN BEELDENDE wijze laat de lezing de relaties en de balans zien tussen de drie hoofdkwaliteiten, te weten de milieukwaliteit (WERELD), de sociale kwaliteit (WELZIJN) en de economische kwaliteit (WELVAART).

Levensduurzaam Bouwen laat zien dat er veel maatregelen te nemen zijn die zowel het milieu en welzijn kunnen dienen als gunstig kunnen zijn voor de exploitatie en die mogelijk zelfs geen extra investering vergen. Duurzaamheid draagt niet alleen een milieuaspect maar ook een levensduuraspect met zich mee.

In de cursus staat het ontwikkelen van een visie en het creëren van bewustwording voorop. Het gaat het om het maken van de juiste (duurzame) keuzes VOORAF en niet om toetsing of bijstelling ACHTERAF (rekentool, keurmerk, advies).
Er worden relaties gelegd tussen de drie hoofdkwaliteiten, te weten de milieu-, de sociale en de economische kwaliteit. Soms elkaar versterkend, soms tegenstrijdig.
Eenvoudige categorisatie vindt plaats door de DRIE/VIER STAPPEN METHODE, waarbij STAP 1 (groen) staat voor 'voorkómen': het voorkomen van de vraag naar energie, materiaal en water (milieu), het voorkomen van hinder (welzijn) en het voorkomen van exploitatielasten (welvaart). Het streven zou moeten zijn om ontwerpprincipes te volgen met zoveel mogelijk duurzame waarderingen (STAP 1 en STAP 2) uit elke hoofdkwaliteit. STAP 3 (rood) dient te worden vermeden.

DEELASPECTEN WERELD, WELZIJN, WELVAART IN RELATIE MET LEVENSDUUR
Bij WERELD worden de deelaspecten materiaal, energie, water, afval en ecosysteem behandeld, bij WELZIJN gezondheid, comfort, veiligheid, (keuze)vrijheid en schoonheid en bij WELVAART onderhoud, energie, water, flexibiliteit en attractiviteit (toekomstwaarde). De hoofdkwaliteiten worden in relatie gebracht met het aspect LEVENSDUUR (tijd).

VOOR WIE IS DE CURSUS BESTEMD?
De cursus/lezing is bedoeld om partijen of instellingen, die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de bouw of het vak bouwkunde/architectuur, inzicht te geven in en te enthousiasmeren voor duurzaam en levensduurbestendig bouwen.
Aan de hand van ontwerpprincipes en de categorisatie kunnen ambities worden geformuleerd en keuzes worden gemaakt in relatie met de beschikbare middelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
CURSUS
Cursusduur: 1 dagdeel
1. Informatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) Rotterdam:  
2. Incompany: voor meer informatie en kosten kunt U contact opnemen met mij

LEZING
Het is ook mogelijk om incompany een beknopte sessie van de cursus te verzorgen. Dit is niet mogelijk bij ICDuBo Rotterdam.
Lezingsduur: 1 uur